Mindfulness

Mindfulness er både en tilstand og en træning. Det er både et mindset og en metode. Det er oplevelsen af at være tilstede i nu’et med alle dine sanser åbne og modtagelige overfor, hvad der sker fra øjeblik til øjeblik. Det er det modsatte af at være dømmende og vurderende – uden at være bevidst om det.

Det kan være oplevelsen af noget der minder om flow, hvor tiden står stille og du er fuldstændigt revet med af det, du foretager dig. Eller iagttagelsen af noget behageligt, neutralt eller ubehageligt med et åbent sind længe nok til, at du ikke reagerer automatisk men responderer bevidst og hensigtsmæssigt i situationen. Alt efter, hvad du vurderer vil være det mest gavnlige og konstruktive at gøre i situationen.

De 3 ufravigelige principper

Mindfulness baserer sig på 3 ufravigelige principper. Ægte nærvær starter med din intention om at ville være til stede i nu’et på en åben og ikke-dømmende måde. Dernæst handler mindfulness både om hvad du med din hjerne er opmærksom på og registrerer inden i og ude omkring dig (din opmærksomhed) OG hvilke værdier du i dit hjerte møder livet, andre mennesker, arbejdsopgaver og fremtiden med (din grundindstilling). Ved at stoppe op og trække vejret en ekstra gang inden du re-agerer får du reelt en valgmulighed – du kan nu vælge at leve efter dine værdier og træffe gode og bæredygtige beslutninger både i forhold til det, du var i gang med og i forhold til dine relationer. Det har mange positive effekter i hverdagen, som du kan se beskrevet i afsnittet om forskning nedenfor. Og styrken ved mindfulness som vej til bedre beslutninger, større selvindsigt og overblik og bedre indlevelse og empati er, at der findes en veldokumenteret, afprøvet og forskningsbaseret træningsbane, du kan følge.

Formel og uformel træning

Mindfulness træning opdeles i hhv. formel og uformel træning. Formel mindfulness træning er typisk meditativ i sin form og kan trænes både stående, siddende, liggende eller i bevægelse. Uformel mindfulness træning er måden du udfører hverdagsaktiviteter på som f.eks. et møde, en telefonsamtale, en opgaveløsning, forberedelse, tid med familien m.fl. Udfører du dem med fuld opmærksomhed og nærvær er det også træning af din mentale opmærksomhedsmuskel. Både formel og uformel mindfulness træning består af 3 grundelementer, der er forbundne aspekter af den samme proces: du arbejder med din intention, din opmærksomhed og din grundindstilling.

Mindfulness i organisationer

Mindfulness kan både trænes individuelt og organisatorisk. Jo flere individer, der i en organisation er opmærksomme på, hvordan de agerer og inter-agerer og vælger fra nu til nu, jo højere niveau af mindfulness i organisationen. Er du interesseret i at vide mere om hvordan man systematisk kan arbejde med at skabe en mindful organisation og kultur på en arbejdsplads, kan du læse et uddrag af bogen Mindfulness i organisationer, som Clarissa har skrevet sammen med Pernille Hippe Brun i 2013.

http://dpf.dk/produkt/bog/mindfulness-organisationer

 

Forskning

Mindfulness har følgende effekter:

 Samarbejdet mellem de to hjernehalvdele bliver bedre
 Hjernebarken i områder der styrer opmærksomhed, koncentration og overblik bliver tykkere
 Aktiviteten i højre pandelap/højre præfrontal kortex (center for irritation, tristhed, vrede, frustration, angst) forskydes til venstre pandelap/venstre præfrontal kortex (center for glæde, tilfredshed, nysgerrighed og entusiasme). Det forklarer, at mindfulness kan give øget livsglæde
 Øget velvære pga. reduktion af stoffer i blodet, der forbindes med anspændthed og uro
 Huller i hippocampus lappes (kan følge af stresshormonet kortisol ved langtidsstress)

Indenfor mindfulness og self-compassion er der et væld af forskning. Dels i form af effektforskning gennem hjerneskanninger hvor der observeres ændringer i hjernestrukturer før og efter træningsperioder. Dels gennem studier, der påviser ændringer i tanker, følelser og handling hos de mennesker, der har gennemgået mindfulness og self-compassion træning over en periode. Samstemmende påvises der klare ændringer selv efter relativt korte træningsperioder, som f.eks. de forskellige 8-ugers programmer. Den seneste forskning fastslår endvidere, at den uformelle træning (som foregår som en del af den almindelige hverdags aktivitet) har en lige så stor effekt som den formelle træning (som ofte består af meditative nærværsøvelser). Vi ved, at der forekommer ændringer i hjernens strukturer og aktivitet ved træning.

Resiliens handler om din evne til at genfinde balancen efter pres og belastning. Det er tydeligt bevist at mindfulness har en positiv virkning i forhold til resiliens, da netop din evne til hurtigere at opnå balance øges. Som med andre positive effekter af mindfulness og self-compassion træning er dit udbytte dosis-afhængigt. Det vil sige, at jo oftere og jo mere du træner disse kompetencer, jo større effekt opnår du. Det at opnå øget resiliens kommer efter længere tids praksis. Richard Davidson er kendt for sin forskning inden for den neurologiske effekt af meditation. Han fastslår, at velvære og tilfredshed er en evne, som kan trænes. Det gøres gennem træning, som indeholder elementer af opmærksomhed, åbenhed, venlighed og medfølelse.